Kronşteyn və TV altıqları, Televizor divar asılqanları